BELASTINGPLAN 2009 PDF

Het kabinet wil in deze periode veel bereiken. Deze ambities zijn vastgelegd in het Coalitieakkoord en het beleidsprogramma. Met de begrotingsstukken en dit belastingplan zet het kabinet een volgende stap naar de verwezenlijking van die ambities. Daarbij speelt het fiscale instrumentarium een belangrijke rol. Die rol is overigens niet voor alle pijlers van het kabinetsbeleid even groot. De inzet van fiscale beleidsmogelijkheden concentreert zich in de pijlers II een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie , pijler III een duurzame leefomgeving en IV sociale samenhang.

Author:Grolkree Dole
Country:Colombia
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):9 September 2013
Pages:135
PDF File Size:9.94 Mb
ePub File Size:20.7 Mb
ISBN:350-4-33319-141-9
Downloads:64307
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DouzilkreeHet kabinet wil in deze periode veel bereiken. Deze ambities zijn vastgelegd in het Coalitieakkoord en het beleidsprogramma. Met de begrotingsstukken en dit belastingplan zet het kabinet een volgende stap naar de verwezenlijking van die ambities. Daarbij speelt het fiscale instrumentarium een belangrijke rol. Die rol is overigens niet voor alle pijlers van het kabinetsbeleid even groot. De inzet van fiscale beleidsmogelijkheden concentreert zich in de pijlers II een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie , pijler III een duurzame leefomgeving en IV sociale samenhang.

In de huidige kabinetsperiode zal het fiscale beleid zich concentreren rond de speerpunten bevordering innovatief ondernemerschap, vergroening en vereenvoudiging. Deze speerpunten passen naadloos binnen het algemene kabinetsbeleid. Bevordering innovatief ondernemerschap Ondernemerschap is de motor achter de economische groei. Het kabinet wil werken aan een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie, om ook bij internationale concurrentie welvaart te bieden.

En Europa als geheel wil zich focussen op innovatie. De Lissabon-agenda bepaalt dat landen innovatie moeten bevorderen. Bij het bevorderen van innovatief ondernemerschap is een grote rol weggelegd voor fiscale maatregelen.

Samen met de minister van Economische Zaken wordt de komende jaren gekeken naar de mogelijkheid de grondslag in WBSO te verbreden, zodat er bijvoorbeeld meer ruimte voor procesinnovatie en ICT komt. Verder zal de overstap van werknemerschap naar ondernemerschap en omgekeerd worden vergemakkelijkt en zal het starten van een eigen onderneming fiscaal worden gestimuleerd. Vergroening De effecten van de keuzes van consumenten en producenten op de milieukwaliteit zijn groot.

Toch komt nog lang niet overal de mate van milieuvervuiling en milieubevordering voldoende in de marktprijzen tot uiting. Op die manier wordt duurzame productie en consumptie gestimuleerd. In het voorliggende belastingplan worden op dit terrein al grote stappen gezet. Voor de volgende jaren zullen verdere vergroeningsmaatregelen worden verkend. Vereenvoudiging Het kabinet streeft naar een dienstverlenende overheid, een overheid die burgers en bedrijven centraal stelt. Daartoe zullen de administratieve lasten verder worden verlaagd.

Complexiteitsreductie in de regels en uitvoering van de belastingwetten is belangrijk. De taken van de Belastingdienst zijn zeer ingewikkeld geworden, waarbij de mogelijkheden van de dienst tot het uiterste opgerekt worden. Deze kabinetsperiode zal dan ook gebruikt worden om te komen tot een belangrijke vereenvoudiging van processen en, zo mogelijk, regelgeving. Daarbij wordt gestreefd naar een betere samenwerking tussen de Belastingdienst en burgers en bedrijven.

Vertrouwen in de burger of het bedrijf is daarbij het uitgangspunt. Niet al deze speerpunten komen in gelijke mate in het voorliggende belastingplan aan de orde. In de komende jaren zullen zij echter zeker terugkomen.

Het Belastingplan is ingedeeld aan de hand van de pijlers waarop het kabinetsbeleid is gebaseerd. Het gaat dan vooral om de fiscale maatregelen in pijler II een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie , pijler III een duurzame leefomgeving en pijler IV sociale samenhang. Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie pijler II Coalitieakkoord In de tweede pijler is mobiliteit een speerpunt. Het kabinet is voornemens de lopende kabinetsperiode een betekenisvolle stap te zetten op de weg naar kilometerbeprijzing bij motorvoertuigen.

Een duurzame leefomgeving pijler III Coalitieakkoord Het kabinet wil bijdragen aan duurzaamheid en een beter milieu. Globaal neemt de aandacht voor een beter milieu steeds meer toe. Ook nationaal kunnen zowel burgers als overheid hun steentje bijdragen. Het kabinet richt zich niet alleen op het hier en nu, maar ook op de toekomst. Daarom zet het kabinet stevig in op het verbeteren van de energiehuishouding en het klimaat. Hierdoor verbetert niet alleen de leefomgeving van volgende generaties, maar wordt ook voorkomen dat in de toekomst nieuwe, dure maatregelen moeten worden genomen.

Dit kunnen we niet alleen. De doelstellingen op het gebied van energie en klimaat vragen om inspanningen van overheid, bedrijfsleven en consument. Op die manier wordt een duurzame productie en consumptie gestimuleerd. Aan de ene kant de introductie van een heffing op milieuvervuilend handelen, aan de andere kant belastingverlaging waar handelen leidt tot milieuverbetering.

Nu wordt een nieuwe stap in deze vergroening gezet. Samen met bedrijfsleven en burgers zet het kabinet in op heldere maatregelen die de milieudruk van producten beter tot uitdrukking laten komen in de prijzen daarvan. Om het beleid goed uitvoerbaar te maken is in de voorbereiding uitgebreid gesproken met betrokken partijen. En de dialoog blijft gaande. Het is van belang dat de mate van milieubevordering en milieuvervuiling zoveel mogelijk in marktprijzen tot uitdrukking komt.

Daarvoor wordt een aantal maatregelen getroffen. Er worden nieuwe belastingen ingevoerd voor vliegtickets en verpakkingen. Daarmee worden extra belastinginkomsten voor een deel gerealiseerd door het belasten van milieuvervuilende gedragingen die tot op heden nog niet zijn belast, te weten vliegen en het verbruik van verpakkingen.

Hierdoor betaalt de vervuiler. Vanuit deze overwegingen vindt het kabinet dat de introductie van genoemde nieuwe belastingen meer gerechtvaardigd is dan het verwerven van extra inkomsten door het verhogen van reeds bestaande belastingen.

Bij vliegtickets is het soms verbazingwekkend voor welke bodemprijzen naar de andere kant van de wereld of een Europese stad gevlogen kan worden. Terwijl de schade aan het milieu door het vliegverkeer fors is.

Bij andere vormen van vervoer, zoals het wegverkeer, wordt door middel van heffingen rekening gehouden met milieueffecten. De vliegbelasting zorgt dat milieueffecten onderdeel worden van de prijzen van vliegtickets.

In winkels wordt bij de kleinste aankoop een plastic tasje aangeboden. Daar zijn goede redenen voor, maar er belandt wel dagelijks een flinke berg verpakkingsmateriaal in de vuilnisbakken. Dat afval moet allemaal weer verwerkt worden. Of erger nog, een deel van dat afval belandt als zwerfafval op straat.

Het kabinet heeft recent met het bedrijfsleven en de gemeenten een akkoord bereikt over de verschillende verantwoordelijkheden voor de gescheiden inzameling van verpakkingsafval. Het zoveel mogelijk recyclen van verpakkingsmateriaal staat daarbij voorop. Daarnaast is het kabinet van mening dat in de marktprijzen een component tot uitdrukking dient te komen voor de milieudruk van verpakkingen. Dat gebeurt op dit moment onvoldoende.

Met het oog hierop wordt een verpakkingenbelasting ingevoerd. Deze belasting kan enerzijds bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingen en anderzijds aan een verschuiving naar verpakkingsmaterialen met een minder schadelijke invloed op het milieu. Bewustwording is van belang bij het gebruik van verpakkingsmateriaal. Een verpakkingenbelasting kan daarbij een belangrijke impuls zijn. Verpakken is en blijft nuttig.

Bij die verpakkingen kan een verpakkingenbelasting helpen om te kiezen voor een minder belastend alternatief voor het milieu bijvoorbeeld papieren zakken in plaats van plastic zakken. Zodoende worden de administratieve lasten als gevolg van de introductie van deze nieuwe belasting voor het bedrijfsleven geminimaliseerd.

Dit zorgt wel voor een hogere opbrengst dan voorgenomen in het Coalitieakkoord. Dit extra geld zal worden ingezet voor afvalscheiding en het terugdringen van zwerfafval. Mobiliteit is niet alleen vliegen, ook het autoverkeer zorgt voor milieudruk. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de gedachte: de vervuiler betaalt.

Een schone auto is een auto die zo min mogelijk fijn stof en NOx uitstoot. De lucht die we inademen moet zo schoon mogelijk zijn. Mensen kunnen zelf kiezen welke auto ze willen rijden maar als ze een auto rijden die relatief veel milieuschade toebrengt, betalen ze meer. In zullen de mogelijkheden voor een tweede tranche vergroening worden verkend en onderzocht. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een verdere differentiatie van de autobelastingen en het wijzigen van de energiebelasting om deze milieueffectiever te maken.

De mogelijkheden worden duidelijk getoetst op hun milieueffecten, juridische aspecten, uitvoeringskosten, administratieve lasten en economische en inkomenseffecten.

Ook wordt bekeken of andere instrumenten zoals verbodsbepalingen of subsidies niet effectiever zijn. Eventuele maatregelen zullen dan voor het grootste deel in kunnen worden ingevoerd. Sociale samenhang pijler IV Coalitieakkoord Ook de vierde pijler van het kabinetsbeleid bevat een groot aantal fiscale wijzigingen. In het Coalitieakkoord zijn afspraken vastgelegd over diverse heffingskortingen.

Met name de arbeidsparticipatie van specifieke groepen zoals vrouwen, ouderen en mensen met een lager inkomen is van groot belang. Deze mensen worden niet alleen gestimuleerd om deel te nemen aan het arbeidsproces, maar worden ook geprikkeld om meer uren te werken.

Bijvoorbeeld het inkomensafhankelijker maken van de arbeidskorting en de aanvullende combinatiekorting leveren een belangrijke bijdrage aan de participatie. Participatie betekent niet alleen inkomen en deelname aan het arbeidsproces, maar maakt ook dat mensen met twee benen in de samenleving staan.

De tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten die op dit moment door middel van de fiscale buitengewone uitgavenregeling wordt verstrekt, wordt vervangen door een regeling die meer toegespitst kan worden op deze groep. Daartoe zal de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een regeling introduceren die maatwerk kan bieden voor deze groep. Door deze maatregelen nu toch al op te nemen in het Belastingplan is er voor de uitvoering voldoende tijd beschikbaar voor een adequate invoering van de maatregelen.

De in dit belastingplan opgenomen wijzigingen van heffingskortingen en tarieven komen tot uitdrukking in het standaardkoopkrachtbeeld. Overige fiscale maatregelen Het pakket Belastingplan c. Het Belastingplan bevat de maatregelen die primair betrekking hebben op het budgettaire en koopkrachtbeeld. Indeling wetsvoorstel De budgettaire effecten, EU-aspecten en uitvoeringskosten zijn opgenomen in aparte hoofdstukken.

De verschillende afwegingen bij de maatregelen zijn ook langs de lat van de bedrijfseffecten- en milieutoets gelegd. De cijfermatige conclusies uit dat proces zijn beschreven in het hoofdstuk nalevingseffecten en milieueffecten voor bedrijfsleven en burger.

JASPERPRINT TO PDF

Belastingplan 2008

Artikel 3. Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: a. In artikel 3. Na het vierde lid worden, onder vernummering van het vijfde lid tot tiende lid, vijf leden ingevoegd, luidende: 5. In afwijking in zoverre van het tweede en vierde lid bedraagt het bedrag van de zelfstandigenaftrek niet meer dan het bedrag van de winst.

HEF4071BP DATASHEET PDF

Belastingplan 2009

Samulrajas Vaststelling begroting Huis der Koningin I voor het jaar De voorgestelde verhoging van de vergrijpboete wordt beperkt tot het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen, bedoeld in de Wet inkomstenbelasting hierna: De beleidsregels die zijn neergelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst hierna: Evenals in voorgaande jaren hebben bovengenoemde uitgaven uitsluitend betrekking op de door het Koninklijk Huis gedeclareerde kosten in deze activiteiten. Met onderstaande opzet wordt beoogd invulling te geven aan het verzoek van de Tweede Kamer tot een betere en transparante informatievoorziening in afwachting van de in de begroting op te nemen meer structurele verbetering van het inzicht in de uitgaven aan het Koninklijk Huis. Dit inkomen is relatief eenvoudig buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Bepaald wordt dat onder een bestaand woonhuis wordt verstaan elk woonhuis dat gereed is en geschikt is voor gebruik. Daarnaast is de BZK-begroting voor functionele kosten verhoogd voor zowel de overname van bij WWI te declareren personeel als de compensatie voor loonontwikkeling en verlaagd voor de budgettaire gevolgen van de aangepaste Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis. Deze stuurgroep staat sinds kort onder voorzitterschap van oud minister Zalm.

DIFFERENCE BETWEEN HARDWIRED AND MICROPROGRAMMED CONTROL UNIT PDF

Belastingplan 2010

Dit amendement ziet op twee wijzigingen. Voor een auto die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen, wordt daarentegen uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer. Als gevolg van dit amendement wordt deze grens met ingang van 1 januari verhoogd naar 25 jaar. Deze dient ter dekking van verdere vergroeningsmaatregelen, zoals een sloopregeling, per

LA BROMA MILAN KUNDERA PDF

BELASTINGPLAN 2009 PDF

.

Related Articles